Logo_Biuro tlumaczen polsko-niemieckich.
Biuro tłumaczeń polsko-niemieckich Freiburg_Badenia-Wirtembergia
Terminy przyjęć do uzgodnienia
POLNISCH-Sprachendienst Magdalena Nucia

Tel.: +49 (0) 761/89759798

Biuro tłumaczeń polsko-niemieckich

Wilmersdorfer Str. 5 79110 Freiburg
e-mail: magdalena@nucia.de

OGÓLNE WARUNKI TŁUMACZEŃ:

1. Zakres obowiązywania

a) Niniejsze Ogólne Warunki Usług obowiązują w przypadku umów pomiędzy Magdaleną Nucią (zwaną dalej "Tłumaczem") i zleceniodawcami, o ile nic innego nie zostało ustalone lub ustawowo uznane za konieczne.
b) Ogólne Warunki Usług lub Handlowe zleceniodawcy są dla Tłumacza tylko wtedy wiążące, jeśli wyraźnie zostały przez niego uznane.

2. Zakres zlecenia
Każde tłumaczenie zostanie wykonane skrupulatnie, zgodnie z zasadami etosu zawodowego. Zlecenidawca otrzyma tłumaczenie w formie uzgodnionej w umowie.

3. Obowiązek informacji ze strony zleceniodawcy
a) Zleceniodawca ma obowiązek poinformowania Tłumacza na temat gatunku, specjalizacji oraz przeznaczenia tekstu, jak również formy i terminu jego dostawy. Jeśli tekst przeznaczony jest do druku, zleceniodawca ma obowiązek przekazania tłumaczowi kopii korekcyjnej.
b) Zleceniodawca ma obowiązek przekazania Tłumaczowi wszelkich informacji i dokumentów, koniecznych do wykonania tłumaczenia.
c) Tłumacz ma prawo do konsultowania zleceniodawcy w przypadku wszelkich pytań dotyczących tekstu wyjściowego.
d) Zleceniodawca zobowiązuje się potwierdzić w formie pisemnej odbiór tłumaczenia.
e) Tłumacz nie przejmuje odpowiedzialności za błędy wynikające z niewywiązania się zleceniodawcy z powyższych obowiązków.

4. Usunięcie wad
a) Tłumacz ma prawo do poprawienia tłumaczenia, jeśli jest ono wadliwe. Zleceniodawca ma prawo do usunięcia wad tłumaczenia przez Tłumacza, któremu udzielił zlecenia. Prawo to traci swoją moc, jeśli zleceniodawca nie zgłosi usterki na piśmie w przeciągu 7 dni od momentu otrzymania tłumaczenia, dokładnie opisując jego wadę. Zleceniodawca zobowiązuje się udzielić tłumaczowi wystarczająco dużo czasu na wykonanie korekty tłumaczenia.
b) W przypadku nieudanej korekty, zleceniodawca ma prawo do odpowiedniej obniżki ceny tłumaczenia.

5. Odpowiedzialność
a) Tłumacz przejmuje odpowiedzialność w przypadku poważnego niedbalstwa. Za lekkie niedbalstwo odpowiedzialność może zostać przejęta wyłącznie w przypadku niewywiązania się z obowiązków określonych umową.
b) Tłumacz nie przejmuje odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu powstałe w wyniku zaniedbań zleceniodawcy, takich jak udzielenie niedokładnych informacji na temat tekstu wyjściowego oraz dostarczenie tego tekstu w niepełnym lub nieczytelnym stanie.
c) Tłumacz nie przejmuje odpowiedzialności za straty lub zniszczenia powstałe podczas przesyłki tekstów pocztą zwykłą lub elektroniczną jak również spowodowane wirusami komputerowymi.
d) Tłumacz nie przejmuje odpowiedzialności za zniszczenia lub straty powstałe w wyniku tzw. siły wyższej (pożar, powódź, włamanie, kradzież itp.). Nie odpowiada on również za niedotrzymanie terminu dostawy z powodów nie będących w zasięgu jego kontroli (siła wyższa, choroba, przerwa w dostawie prądu, wirus komputerowy, itd.). Tłumacz zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić zleceniodawcę w przypadku wystąpienia takich okoliczności.
e) Tłumacz nie przejmuje odpowiedzialności za prawidłowość treści tekstów wyjściowych oraz za zmiany w tłumaczeniu dokonane przez zleceniodawcę lub osoby trzecie.
f) Odpowiedzialność finansowa ogranicza się w każdym przypadku wyłącznie do wartości danego zlecenia.

6. Tajemnica zawodowa
a) Tłumacz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w przypadku poufnych informacji związanych ze zleceniem. Współpraca z innymi tłumaczami nie stanowi faktu niewywiązania się z tego obowiązku.
b) Jeśli teksty przeznaczone są do użytku publicznego, Tłumacz ma prawo do powołania się na zleceniodawcę i / lub dany projekt w celach referencyjnych.

7. Wynagrodzenie
a) Rachunek musi zostać zapłacony najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania tłumaczenia. Jeśli w tym czasie zapłata nie nastąpi, zleceniodawca automatycznie i bez monitu popada w zwłokę, a do pierwotnego rachunku doliczone zostaną odsetki za zwłokę.
b) Oprócz ustalonego wynagrodzenia Tłumacz ma prawo do naliczenia dodatkowych, omówionych ze zleceniodawcą, kosztów powstałych w wyniku wywiązania się ze zlecenia. W przypadku większych zleceń, Tłumacz ma prawo do zaliczki obiektywnie koniecznej do wykonania tłumaczenia. W uzasadnionych przypadkach, Tłumacz może uzależnić oddanie tłumaczenia od wcześniejszej zapłaty wynagrodzenia.
c) Jeśli wysokość wynagrodzenia nie została wcześniej ustalona, wynagrodzenie równe jest ogólnie przyjętej stawce w zależności od rodzaju i trudności tekstu. Wyznacznikiem są w tym przypadku stawki określone w ustawie o wynagrodzeniach świadków i rzeczoznawców (JVEG).

8. Odwołanie zlecenia
a) Tłumacz ma prawo do odrzucenia zlecenia, jeśli przedłożony tekst nie jest zgodny z informacjami udzielonymi wcześniej przez zleceniodawcę (np. odnośnie gatunku, specjalizacji lub stopnia trudności). Tłumacz ma również prawo do odrzucenia zlecenia w przypadku tekstów o zabronionych lub naruszających dobre obyczaje treściach. Jakiekolwiek roszczenia zleceniodawcy o odszkodowanie są w tym przypadku nieuzasadnione.
b) Odwołanie zlecenia przez zleceniodawcę musi nastąpić natychmiast w formie pisemnej (pocztą, faksem, mailem). Tłumacz ma prawo do otrzymania zapłaty za część usługi wykonanej do momentu odwołania zlecenia.

9. Zastrzeżenie własności i prawa autorskie
a) Wykonane tłumaczenie jest własnością Tłumacza do momentu jego całkowitej zapłaty. Do tego momentu zleceniodawca nie ma prawa użytkowania.
b) Tłumacz zastrzega sobie prawa autorskie tłumaczenia.

10. Przesyłka
Przesyłka następuje na rachunek i ryzyko zleceniodawcy. Tłumaczenia mogą zostać przesłane pocztą zwykłą, elektroniczną lub faksem.

11. Wykonanie tłumaczeń przez osoby trzecie
Tłumacz ma prawo do korzystania z usług osób trzecich w celu realizacji zleceń. W tym przypadku ponosi on odpowiedzialność za dokonanie odpowiedniego wyboru poddostawcy. Wybór ten uznany jest za prawidłowy, jeśli poddostawca jest tłumaczem przysięgłym wymaganego języka lub jeśli posiada inne unznane zawodowe i językowe kwalifikacje pozwalające mu na wywiązanie się ze zlecenia. Kontrahentami są Tłumacz i zleceniodawca. Kontakt poddostawcy i zleceniodawcy wymaga zgody Tłumacza.

12. Stosowane prawo
Zlecenia i wszystkie związane z nimi roszczenia, jak również miejscowa właściwość sądów objęte są prawem niemieckim.
Czlonek w Federalnym Zwiazku Tlumaczy
mgr MAGDALENA NUCIA  • Tłumacz przysięgły jęz. polskiego
mgr Magdalena Nucia
Tłumacz przysięgły jęz. polskiego
Deutsche Flagge
© Magdalena Nucia
2023
Profesjonalnie szybko poufnie